Hra na flétnu

Nabízíme předškolním dětem hru na zobcovou flétnu. Děti se pomocí her a říkanek
seznámí s hudebním nástrojem – správný postoj a držení nástroje, správně dýchat a tvořit
tóny, ale také o svou flétnu pečovat a naučí se hrát jednoduché písničky.


Hrátky jsou součástí činností v MŠ a probíhají vždy 1x týdně v dopoledních hodinách.

Hudba a její vliv na dítě

Hudba a hudební činnosti podporují dětskou fantazii, dávají prostor k tvořivosti, vyjádření
emocí. Hra na hudební nástroj rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, paměť a podporuje logické
myšlení. Zobcová flétna patří mezi hudební nástroje, které jsou pro děti v předškolním věku
nejlépe zvládnutelné. Hra na zobcovou flétnu má také velký přínos z hlediska zdravotního.
Správné hluboké brániční dýchání je prevencí pro děti zdravé i pro děti s dechovými
potížemi.
Hudební výchova ovlivňuje nejen fyzický, ale i psychický vývoj dětí, což je v souladu se všemi
dílčími cíli jednotlivých oblastí RVP PV. Veškeré hudební aktivity mají vliv na celou osobnost
dítěte – komunikaci, tvořivost, rozvoj emocí, kognitivních procesů, včetně logického myšlení,
paměti, ale i na fyzický rozvoj a rozvoj motoriky. Hudba umocňuje pocit sounáležitosti
s ostatními.