Školné

Vzdělávání se v MŠ poskytuje za úplatu.
Školné je nutné zaplatit nejpozději do 15. dne v měsíci. Plátce uhradí úplatu
bezhotovostním převodem na účet č.: 604142309/0800 VS: 272, do poznámky pro
příjemce vždy uveďte jméno a příjmení dítěte.
Výše školného:
Školné pro celodenní docházku činí 300,- Kč.
Školné pro polodenní docházku (děti chodící domů po obědě) činí: 200,- Kč.
Děti, které nastoupí do MŠ v průběhu roku, platí od září do doby nástupu každý
měsíc udržovací poplatek ve výši 100,- Kč.
Předškolní děti školné neplatí.

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ je platba povinná a je nedílnou součástí
rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za
závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení
docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1
d).